Informacje dla Pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) Informuję, iż:Administratorem danych osobowych jest: Zespół Gabinetów Stomatologicznych DENTES Marek Romaszkan, adres siedziby: 44-114 Gliwice, Derkacza 15 REGON 271134963
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Małgorzata Romaszkan-Krasucka, mail: mariposa@mariposa.com.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: udzielania świadczeń zdrowotnych (usług stomatologicznych) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych  (art. 23 ust.2 i art. 27 ust.2 pkt 2 i pkt 7) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; w celu realizacji praw pacjenta, przez co należy rozumieć: przechowywanie, udostępnianie dokumentacji oraz zgłaszanie działań niepożądanych; w przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych refundowanych dane osobowe pacjenta będą przetwarzane w celu rozliczeń z NFZ; w przypadku pacjentów komercyjnych dane osobowe pacjenta mogą być przetwarzane w celu rozliczenia faktury VAT; w celu weryfikacji uprawnień przy świadczeniach udzielanych ze środków publicznych; w celach statystycznych; dodatkowo dobrowolne dane osobowe (kontakt telefoniczny) mogą być przetwarzane w celu informacji o wizycie.
Odbiorcy danych osobowych: Dane osobowe Pana/Pani będą przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora, celem realizacji świadczeń medycznych (personel administracyjny, personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych, personel zarządzający), Narodowemu Funduszowi Zdrowia w przypadku udzielenia świadczenia ze środków publicznych oraz podwykonawcom usług (pracownie protetyczne, pracownie radiologiczne, dostawca oprogramowania, Inspektor Ochrony Radiologicznej, biuro rachunkowe, serwis sprzętu medycznego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna)Dane osobowe pacjentów przechowywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
dokumentacji medycznej, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.Po upływie okresów wymienionych powyżej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 dokumentacja państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządowych ust. 2 i 2b tej ustawy.) Dane osobowe nie wskazane w artykule 29, a  znajdujące się w rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej, księdze przyjęć będą przechowywane przez okres 10 lat. Ponadto dane dobrowolne będą przechowywane przez ten sam okres co dokumentacja medyczna.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do Pani/Pana danych, sprostowania danych, usunięcia danych (art 17 ust 3 ) w przewidzianym prawnie zakresie, ograniczenie przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przewidzianym prawnie zakresie oraz przenoszenia danych w przewidzianym prawnie zakresie.
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa.
Informuję, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe, jak również podanie numeru kontaktowego w celu wpisania Pani/Pana w kolejkę protetyczną lub w kolejkę ortodontyczną. Podanie numeru telefonu w celu informacji o wizycie jest dobrowolne. Nie podanie numeru telefonu skutkuje tym, że w przypadku przeniesienia wizyty z niezależnych przyczyn nie będziemy mogli Pani/Pana o tym wcześniej poinformować. Informuję, że w oparciu o §  80 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Pani/Pana dane są przetwarzane poprzez ich profilowanie.